ادبیات مدرن

لیوان آب رو که دادم دستش از سرکیف و خوشی گفت: «دست شما درد نکنه.» صورت پر از گرد پفک نمکی پسرم رو نگاه کردم و گفتم: «نوش جونت.» آب رو سر کشید و بعد با جدیت سرشو تکون داد و گفت: «نوش شمام جون!!!»