دستانی که قفس نیست

از وبلاگ زنانه ها: می خواستم تشکر کنم، از تمام مردانی که انتخاب خود را با شعور انجام می دهند. از تمام مردانی که همراه و همگام «زنانشان» مبارزه در راه احقاق حقوق انسانی زن را ارج می نهند و یاری می کنند. من در اینجا از مردانی که از حقوق زنان دفاع می کنند، تشکر نمی کنم. این تشکر ندارد. اگر بر این باورند که حقوق زنان، حقوق بشر است در حقیقت نباید منتظر تشکر باشند، بلکه می دانند که از حقوق خود دفاع می کنند. اما تشکر می کنم از تو، مردی که همراه یکی از زنان فعال جنبش زنان و همپای او پیش می روی. ما زنان حق انتخاب نداریم، یا حق انتخابمان بسیار محدود است، حق انتخاب ما حق انتخاب پرنده ای است که میان قفس و کوبیدن خود به دیوارهای قفس برای رهایی از آن، انتخاب می کند. می خواهم از شما تشکر کنم. از شما، مردانی که حق انتخابتان بسیار وسیع است، و با این وجود شعورتان غلبه می کند و زنی متفاوت را انتخاب می کنید. می خواهم از شما تشکر کنم، از شما، مردانی که دستانتان قفس نیست. روز زن بر شما نیز مبارک باد.