شاید وقتی دیگر

در نوشتن خسیس بودم، بدتر شدم. در حرف زدن هم که دست و دلباز بودم همین وضع.
تازگی رسم شده از نوشی براتون ایمیل ضمیمه دار ویروسی برسه، کار من نیست، بازش نکنین.
تا وقتی که برنگشتم هم هیچ جا براتون کامنت نمیذارم.
….
نمیدونم چند وقت… اما میخوام سکوت کنم.
سال نو مبارک.