دونه های زنجیر

یه پست طولانی گذاشته بودم اینجا. بدون ذخیره کردن. چراش رو نمیدونم اما وقت ارسال پرید. شاید خرافاتی شدم. شاید بی حوصله… حسی نداشتم برای دوباره نوشتنش.
نتیجه دادگاه رو بعدا اعلام میکنن. فکر کنم تا ده روز دیگه. بعد از اون من یا طرف مقابلم میتونیم به حکم اعتراض کنیم. روند دادگاه فرسایشیه.
حالم بهتره. دیگه عادت کردم به صبوری و انتظار.