اسامی بامسما

مثلا خواستم به شیوه برنامه های تلویزیون بعد از دیدن هر فیلم تحلیل راه بندازم و اهداف تربیتی داشته باشم! این بود که بعد از دیدن کارتون نمو از بچه ها پرسیدم اسم چند تا ماهی رو یاد گرفتن. آلوشا که از این بازی جدید خیلی خوشش اومده بود بدون مکث گفت: «نهنگ، کوسه، دلقک ماهی و سفره ماهی.» براش دست زدم و از سر سادگی رو کردم به ناشا و گفتم: «ببین داداشی چه بادقت کارتون نگاه میکنه.» ناشا که معلوم بود حسودیش شده این پا اون پا کرد و گفت: «سفره ماهی چیه؟» با خونسردی تو بغلم نشوندمش و گفتم: «معلمه سفره ماهی بود. اگه گفتی سفره ماهیا چه جور ماهیایی هستن؟» و به صورتش خیره شدم. اما بجای ناشا، آلوشا سرشو با غرور بالا گرفت و با صدای بلندی داد زد: «سفره ماهی همونیه که ماهی کوچولوا روش غذاشونو میخورن دیگه!»