بالهای فرشته

به نظر شما این جالب نیست که ناشا وقتی ناراحتین یا زخمی میشین بهتون میگه: «الهی برات ببینم.» ؟!!!