فراخوان انجمن حمايت از حقوق کودکان

از وبلاگ خورشید خانوم:
«اعضای گرامی، ياران عزيز، امروز يکی از آن فرصتهايی است که شما می توانيد با دستهای مهربان و ياری گر خود انجمن را حمايت نماييد. بعد از حدود ده ماه جستجو بالاخره موفق شديم خانه ای را برای انجمن خريداری نماييم. با توجه به هزينه تعميرات و بازسازی اين خانه و هزينه های جاری انجمن که به هيچ عنوان قابل اغماض نيست از شما همراهان درخواست می کنيم ما را در حل اين مشکل تا آنجا که در توان شماست ياری فرماييد. به روزی می انديشيم که در کنار شما افتتاح اين ساختمان را جشن بگيريم و اين ميسر نمی شود جز با همراهی شما خوبان.
4277 بانک ملی شعبه اسکان(کد شعبه 271) به نام انجمن حمايت از حقوق کودکان»