فلسفه

نمیدونم کدوم برنامه تلویزیون بود اما به هر حال یه گوشه تصویر نوشته بود زنده. آلوشا که انگار توجهش خیلی به کلمه زنده جلب شده بود، انگشت اشاره ش رو گذاشت روی صفحه تلویزیون و گفت: «اینجا نوشته زنده. دیدی مامان؟» سرمو تکون دادم یعنی که دیدم. چند بار زنده رو زیر لب تکرار کرد و بعد انگار که کشف مهمی کرده، با هیجان اومد طرفم و گفت: «میدونی مامان؟ اونجا نوشته زنده. یعنی همه اینایی که اینجا هستن زنده ن… هنوز هیچکدومشون نمردن! آخ جون همه شون زنده ن.»