سپاس فراوان از خود

به ناشا میگم: «تو خوشگلی؟» میگه: «آاااااااااره.» صدامو بچه گونه میکنم و میگم: «منم خوشگلم.» بهم اخم میکنه و میگه:«اِ…. مگه تو ناشایی؟!!»