روزنه

همه به من لطف داشتن. ایمیل میزنن. کمک میکنن و راهکار نشون میدن. از اونایی هم که برام آرزوی موفقیت کردن، انرژی مثبت فرستادن، دعا کردن ممنونم… کاش یادم بمونه، کاش همیشه یادم بمونه که مهربانترین مهربانان با من همراه بودن. کاش یادم بمونه هیچوقت هیچکس رو بی جواب و ناامید نکنم. یادم بمونه که هروقت کسی از من چیزی خواست تا جایی که توان دارم تلاش کنم. به جبران این روزای سخت و حمایتی که شما از من میکنین.

لطفا اگه هنوز راهی به نظرتون میرسه بهم ایمیل بزنین. من همچنان به کمک نیازمندم…