کسی هست؟

من نیاز به کمک دارم. خواهش میکنم. من نیاز به کمک دارم…
کسی هست که صدای منو بشنوه؟
کسی هست؟
کسی هست؟