رسم الخط

8

 

اینا رو مینویسم نه برای اثبات چیزی به کسی،… برای اینکه حس خودم یادم بمونه.
آلوشا 5 سالشه، نوشتن رو خودش یاد گرفته. کسی یادش نداده، اول خوندن رو یاد گرفت و بعدش هم نوشتن رو. حالا سعی میکنه هجی هم بکنه…
اینو تو دفترش نوشته بود. من اتفاقی دیدمش. حتی سعی نکردم ورقش رو صاف و صوف کنم. عکسی هم که ازش گرفتم خوب از آب در نیومد… اما برام ارزش داره. کاغذ رو زدم به دیوار اتاقم.

اگه همه دنیا آوار بشه روی سرم، من بخاطر این عشق سرپا خواهم موند….

ببخشید که عین گزارش شد.