به بهای سه بز

این متن از وبلاگ گلنازمن باز هم به آن شهر متروک باز خواهم گشت. باز هم به عنوان مهره ی سوراخ و به ارزش سه بز دیده خواهم شد و از زن بودنم وحشت خواهم کرد و از مرد بودن آن دیگران عقم خواهد نشست. امیدی به ساخته شدن شهر و آدم بزرگانش ندارم. تنها انگیزه ام کودکان آفتاب سوخته ایست که با دمپایی لنگه به لنگه در خاک و خل می دوند و زمین می خورند و گریه می کنند و کسی نیست که خاک سر زانو هاشان را بتکاند و زخم شان را بشوید. من باز خواهم گشت…