دقیقا!

این متن از وبلاگ دوشسديشب آهو دمپايی رو فرشی های منو پاش كرده بود و تو خونه راه می رفت. می گفت: «مامان اينها دقيقا» اندازه منه، فقط آقای كفش دوز نصفشو اضافی گذاشته!!!