مولف

امروز قرار بود تو مهد کودک از بچه ها عکس نوروزی بگیرن. لباس آلوشا رو سریع تنش کردم. اما ناشا، مطابق معمول بیشتر دختر بچه ها، کلی بهونه گرفت و آخرش که دیدم حریفش نمیشم در کمدو باز کردم و پرسیدم: «خب کدومو میخوای، این خال خالیه خوبه؟» نگاهی به لباس انداخت و گفت: «نه این خالداریه رو نمیخوام.» زیر لب اصلاح کردم: «خال خالی نه خالداری!» و لباس بعدی رو نشونش دادم: «این خط خطیه چی؟» شونه هاشو به نشونه قهر بالا انداخت و گفت: «نه اون خط داریه رو هم نمیخوام. اون یکی رو بده، اونو…» داشتم به کلمه خطداری! فکر میکردم که ناشا با عصبانیت لباسمو تکون داد و گفت: «زود باش دیگه مامان، الان سرویس میاد، گفتم اونو بده، اون راهداریه رو!» و با انگشت به یه لباس راه راه قرمز و صورتی اشاره کرد!