نوروز چنین بادا

Norouz84-1[1]سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت انــــدر شهـــــریـــــاری بــر قـــــرار و بــــر دوام
سال خـــرم، فـال نیــــکو، مــال وافــر، حـال خـــوش
اصـــل ثــابت، نســل باقــی، تخت عالــی، بخــت رام

با تشکر از آذر شب زده خوبم بخاطر شعر و خانوم پریناز هاشمی بخاطر عکس.