جنگ چای

این نوشته از وبلاگ باغ بی برگی:
زنان خسته: برای خودشان و آقا که نشسته و روزنامه می خواند چای می ریزند. روی مبل پای تلویزیون خوابشان می رود و چای سرد می شود.
زنان احمق: مرد وقتی به خانه می رسد باید چای تازه دم بخورد.
زنان فمینیست: زنان و مردان برابرند. سر ریختن چای با آقا دعوایشان می شود. از خیر خوردن چای می گذرند و بقیه شب را پشت به هم می خوابند.
زنان مازوخیست: تو چای نمی خوری پس من هم نمی خورم.
زنان شیک: خوردن چای را بی کلاسی میدانند.قهوه فوری و نسکافه را ترجیح می دهند. آقا هم هر وقت هوس چای می کند سری به خانه مادرش می زند. (فرض می کنیم که آقای محترمی است و خانه دومی ندارد.)
زنان امروزی: چای ریختن وظیفه مردان است. بعد هم خدا نگه دارد تی بگ را.
زنان تنها: برای خودشان چای می ریزند و منت هیچ کس را هم نمی کشند.

Posted by Nooshi at 07:39 PM