چون بید خم شدن و چون بلوط ایستادگی کردن*

چند شبه نتونستم بخوابم. یه شب تا صبح راه رفتم. یه شب بالش انداختم کنار تخت پسرم و تا خروسخون به سقف نگاه کردم، یه شبم دخترکم رو بغل گرفتم و سعی کردم به لالایی نفسهای عمیق و منظمش گوش بدم تا شاید آروم بگیرم. این چند شبه من و بچه های کوچیکم واسه از دست ندادن همه چیزهای کوچیک و بزرگی که اصلاحات به ما داده، برای برد شما دعا کردیم.
امروز بهتون رای دادم. نه فقط من، که پسرکم هم به زور انگشت نشانه ش رو جوهری کرد و یه گوشه ورق – فکر کنم پشت ورقه ثبت نام و نشانم – زد. بعد سر خودکار رو با من گرفت و پیچش حروف دکتر مصطفی معین رو تکرار کرد. ورقه رأی رو به صندوق انداخت و با غرور به آدمهای دور و برش نگاه کرد.
من خیلی میترسم، اینو همیشه اعتراف کردم، اما راستش رو بخواین در کنار این ترس همیشگی هیچوقت امیدم رو از دست ندادم. هرگز نذاشتم زندگی کمرم رو بشکنه. نمیدونم شما رئیس جمهور میشین یا نه. اگه جوابم مثبت باشه اونوقت شما زیاد احتیاج به نظر من ندارین، میدونم برای اون روز یه تیم قوی و کارامد کنار شما ایستاده. اما اگه فردا اسم شما اعلام نشه…
خواهش میکنم یأس رو از ما دور کنین. مردم ما بیشتر از هر چیزی از ناامیدی رنج میبرن. با مردم همون حرفهایی رو بزنین که من این چند ساله مدام با خودم تکرار کردم تا بتونم دوام بیارم.
به ما بگین امید زنده میمونه، رشد میکنه، از بین نمیره… ما به امید احتیاج داریم.

 

با احترام تمام

 

 
* این جمله مال من نیست.
**من این متن رو دوبار تغییر دادم، چون به نظرم اومد اینو القا میکنه که چیزی رو واسه خودم خواستم. بعضی جمله ها رو حذف کردم تا به هدفم، همون چیزی که عنوان متنم هم بود برسم. پینگ دوم برای همین بود.