سکوت 4

دیگه نمیتونم خونه بمونم. باید درهای بسته رو بکوبم…
و تو آقا، اگه گذرت به این نوشته خورد، کسی هست توی خونه برای گرفتن بچه ها، اگه برشون گردونی. هیچ بهونه ای نیست… هیچ.