سکوت 11

حالم خوب نیست.
بچه ها برنگشتن.
هیچ غلطی نتونستم تا حالا بکنم.

خیلی حرف دارم واسه نوشتن. خسته م… خسته م. فکر میکنم اگه به سکوت بیست برسه و بچه ها برنگردن نوشی برای همیشه با همه خداحافظی کنه…
خسته م.