سکوت 15

امروز بعد از ظهر خونه بودم. روی تخت هر کدوم از بچه ها ربع ساعتی خوابیدم. دلم نمیخواد ملافه ها بوی گرد و خاک بگیرن.

خسته م. کاش بچه ها برمیگشتن، چند روز میخوابیدم.