سکوت 16

ساکت بمونم بهتره. من نمیتونم چند جا بجنگم. نمیتونم. درک کنین. تمام دغدغه های من حداقل تو همین وبلاگ فقط بچه هام بودن و بس.

سکوت میکنم، خبری شد برمیگردم اما. خبر خوب، دعا کنین…