زبان مادری

مهمون اومده بود خونه‌مون، وقتی رفت ظرفها رو گذاشتم توی ماشین ظرفشویی و بعد از اتمام کار از پسرم خواستم ظرفشویی رو خالی کنه. پنج دقیقه بعدش داد زد: مامان این بشقابای جینگیل مستون* رو توی کدوم کابینت باید بذارم؟

ظاهرا از خواص خارج از ایران بچه بزرگ کردن اینه که فارسی حرف زدنشون عین خودت میشه.**

* خب بله! ما چهار تا کاسه بشقاب هم داریم که فقط وقتی مهمون میاد ازشون استفاده میکنیم و وسایلی نیست که بچه هر روز باهاشون درگیر باشه.
** فکر کنم پیشاپیش به اولین سئوال جواب دادم.