جان‌پناه ویران‌شده

وقتی خوب نیستم ترجیح میدم ساکت بمونم. دوست دارین بدونین تو چه حالیم؟ عنصر خشم و انتقام و نفرت رو از دخترک ته چاه فیلم حلقه بگیرید… همون.

ته چاهم، ناخنهام رو بخاطر بالا رفتن از دیواره چاه از دست دادم، طنابی نیست، یاوری نیست، فقط اون بالا یه حلقه نور هست که حالیم میکنه یه جایی زندگی جریان داره…
و من فقط سعی میکنم امیدمو از دست ندم.