هدیه روز مادر

اینها رو ناشا واسه روز مادر برای من درست کرده. در واقع یه ساک دستی کوچیکه و اینها دو طرف ساک دستی هستن. تمامش رو هم با دست دوخته بود.

 n