دیرهنگام

بچه که بودیم یکی از فامیلامون میگفت هیچوقت به نوزاد کسی نگین که خوشگله. میگفتیم آخه چرا، میگفت برای این که چشم نخوره. مادر یکی از دوستام هم هر وقت ما زیاد میخندیدیم میگفت: زیاد نخندین که آخرش ختم به گریه‌ میشه. شرمنده، من با این هراس و ترسا بزرگ شدم. شاید این شد که وقت پیروزی تیم ملی، صدام برید.

همیشه به شادمانی مردم ایران، سرتون سبز و دلتون خوش.