بدون عنوان

دلم برای خودم و خنده هام تنگ شده. دلم برای خوشحالی تنگ شده. من چرا حالم خوب نمیشه؟