به شکارچی گوزن

خب من غمگینم. یه دوست رو با رفتار نسنجیده و شتابزده م رنجوندم. لطفا دلداریم ندین، قضاوتم نکنین و نصیحت ننویسین. اصلا این متن رو ندیده بگیرین و بدون گذاشتن کامنت ازش بگذرین.

مخاطبش (شکارچی گوزن) شاید خوند و منو بخشید.