تقلا

لطفا به افسردگی بگین من از دستش خسته شدم، لطفا میون دوره‌هاش برای منم چند روزی جای نفس کشیدن بذاره.