کوزه‌به‌سرها

این بار منه، خودمم باید ببرمش. بار منه و فقط روی دوش خودم. اعتماد نمیکنم دیگه، کم کوزه نشکسته این همه سال. این بار خودم میبرمش، تنها.