جای آنها خالی ست

سرتون بلند، دلتون شاد و تن تون سلامت. همه آرزوهای خوب برای شما.
جای همه بچه هامون، پدر و مادر و خواهر و برادرامون که سال هشتاد و هشت پرپر شدن خالی.