عناوین

-امسال گندما جوونه زدن و قد کشیدن، ماشهام جون نگرفتن.
-هنوز چند قلم از خریدای عید مونده. امیدوارم فردا بتونم تکمیلش کنم.
-اینجا هوا سرده. بارونیه و نمناک. امسال قید چهارشنبه سوری رو زدم.
-ساعت سه صبحه.. برم بخوابم.
-خوب باشین، خوب بمونین.