کافه کاغذی 532

– رسول؟
– بله مادر؟
– خوابیدی؟
– نه!
– باشه!

پ.ن: کاش می‌شد خواست و خوابید… و در طول خواب بارها و بارها بیدار نشد.