دوک الینگتون، اصفهان

در راستای اینکه بگم حالم بهتره… امروز دخترم میگفت مامان میدونستی دوک الینگتون یه قطعه داره به اسم اصفهان؟
نمیدونستم!