اين نظرخواهی مصيبت‌ساز

ميون شماها کسی هست به من ياد بده اين نظر خواهی رو چطور ميشه برداشت؟ ببخشين من دوست دارم تماس با شما دو طرفه باشه اما اينجا جايی نيست که يه مشت مريض روانی بيان و عقده‌های جنسی خودشون رو خالی کنن.
حالا که بعضيا اونقدر حقيرن که حتی نميتونن از خودشون يه ايميل باقی بذارن تا جواب فحشاشون رو بدم متخصصين اين کار بهشون بدن، مجبورم اين تنها محل تراوش افکار پليدشون رو ببندم.
فکر کنم بايد از آقای نوسان بپرسم.

جوجه خروس

فکر ميکنم يکی از بزرگترين مشکلات مادرا بعد از اينکه بچه زبون باز کرد، فحشه!
چند روز پيش داشتم از بيرون برميگشتيم، برف میبارید و زمينا شده بود مثل شيشه. محکم بچه‌ها رو توی بغلم گرفته بودم تا تاکسی دربستی، ما رو سلانه سلانه به خونه برسونه.
نميدونم چطور شد اما یه ماشينی ليز خورد و محکم زد به سپر ماشين ما… پسرم رنگش پريد. داد زد: مرتيکه! حواستو جمع کن… بعدم روشو کرد سمت راننده تاکسی و گفت: آقا راننده يواش برون. زن و بچه تو ماشينه!!

اين فسقلی هم واسه ما قوقولی قوقوش گرفته!